Aktiviteter

 

1.Sociala dimensionen: Co-designa Citizen Observatories

En blandning av mekanismer för social interaktion kommer att utgöra grunden för co-designing och medskapande av Citizen Observatories. Den iterativa co-designprocessen för Citizen Observatories kommer att bestå av interaktiva seminarier, med hänsyn taget inte bara till lokala aktörer men även till nationella mål, kulturer, traditioner och språk. Flera återkopplingar möjliggör periodiska ändringaroch förbättringar av Citizen Observatories. Framför allt kommer följande åtgärder att vidtas:

  • Intressentanalys av demonstrationsfall
  • Identifiering av incitament och hinder för intressenter att delta i observatorier
  • Design och genomförande av medborgarengagerande strategier
  • Uppföljning och utvärdering av de sociala och ekonomiska konsekvenserna
  • Utveckling av riktlinjer och framtida rekommendationer

2.Aktivering av teknik: anpassning, driftsättning och uppskalning

För varje demonstrationsfall kommer en teknisk arkitektur att utformas och ställas upp beroende på intressenternas engagemang, strategi och tillgängliga resurser. Ground Truth 2.0 kommer att bygga på ett antal befintliga, väl beprövade mobilappar, visualisering och programvarukomponenter som tillhandahålls av de olika konsortiemedlemmarna. Realtidsdata från olika källor kommer att sammanställas och integreras på ett smidigt sätt. Förutom de explicita uppgifter som kommer direkt från medborgare, kommer implicita data att samlas in via sociala medier. Ground Truth 2.0 kommer också att tillhandahålla en innovativ, webbaserad tjänst (Land Use Mapper) för global kartläggning och uppdatering av markanvändning.

3.Affärsutveckling

Ground Truth 2.0 kommer att utveckla ett starkt Business Case för långsiktigheten i de sex demonstrationsfallen. Verksamheten omfattar slutanvändaranalys, marknadsanalys, SWOT-analys, försäljnings- och prisstrategi, medvetandegörande strategi och en genomförbarhetsstudie. GroundTruth 2.0 kommer att specificera nyckeltal för att mäta framgång för användningen.  Slutsatser, rekommendationer och åtgärder för att utveckla verksamheten kommer att göras för varje demonstrationsfall vilket kommer resultera i en plan för utnyttjandet efter slutet av projektet.

4.Kommunikation & Spridning

Ground Truth 2.0 kommer på ett effektivt sätt att kommunicera och sprida information om verksamheten, framsteg och resultat till bredast möjliga urval av viktiga intressenter i Afrika och Europa. Det kommer att öka medvetenheten om projektet och öka graden av engagemang och utnyttjande av resultaten bland målgrupper i Europa och på internationell nivå; säkerställa hållbarheten för de sex Citizen Observatories bortom projektets livslängd genom att tillhandahålla kommunikations- och engagemangsverktyg för att nå ut med information om verksamheten till samhället och berörda beslutsfattare; vidare att öka förståelsen bland regionala myndigheter i Ground Truth 2.0-teknik, demonstrationsexemplens resultat, metoder och riktlinjer genom atttillhandahålla utbildning.