Activitats

1. Dimensions socials: co-dissenyant observatoris ciutadans

Una sèrie de mecanismes d͛interacció social proporcionaran les bases per co-dissenyar i co-crear observatoris ciutadans. El procés iteratiu de co-disseny dels observatoris ciutadans consistirà en sessions interactives, tenint en compte no només actors locals sinó també objectius de governança, cultures, costums i llengües. Un procés en múltiples fases permet modificacions periòdiques i millores als observatoris. Concretament, les següents activitats seran desenvolupades:

  • Anàlisi dels actors dels casos d͛estudi
  • Identificació d͛incentius i barreres dels actors per participar en los observatoris
  • Disseny i implementació d͛estratègies d͛implicació de ciutadans
  • Seguiment i avaluació dels impactes socials i econòmics
  • Desenvolupament de directrius i futures recomanacions

2. Habilitant tecnologies: personalització, desplegament i millora

Per a cada cas d͛estudi, es desenvoluparà i instal·larà una arquitectura tecnològica, depenent de l͛estratègia d͛implicació d͛actors i els recursos disponibles. Ground Truth 2.0 utilitzarà contrastades aplicacions mòbils existents i components de visualització i programari proporcionats pels diferents socis tècnics del consorci. Les dades en temps real procedents de les diferents fonts seran agregades i integrades de manera fluïda. A més de les dades explícites proporcionades directament pels ciutadans, es recolliran dades implícites a través d͛analítica de xarxes socials. Ground Truth 2.0 també proporcionarà un innovador servei basat en web (Land Use Mapper) per a la creació i actualització de mapes mundials d͛usos del sòl.

3. Desenvolupament de negoci

Ground Truth 2.0 desenvoluparà un fort component de negoci per la continuació dels casos d͛estudi, generant models de negoci pels 6 casos d͛estudi i pels observatoris ciutadans en general. Les activitats inclouen una anàlisi d͛usuari final, anàlisi de mercat, anàlisi DAFO, estratègia de vendes i preus, estratègia de sensibilització i un estudi de viabilitat. Ground Truth 2.0 definirà indicadors clau per mesurar l͛èxit de les activitats d͛explotació. Per a cada cas d͛estudi, s͛elaboraran conclusions, recomanacions i accions identificades per fer créixer el negoci, generant un full de ruta i un pla de llançament per a les activitats d͛explotació després de la finalització del projecte.

4. Comunicació & Disseminació

Ground Truth 2.0 comunicarà de manera efectiva i disseminarà informació sobre les activitats, progrés i resultats al major nombre possible d͛actors clau a Àfrica i Europa. Crearà sensibilització sobre el projecte i augmentarà el nivell d͛implicació i explotació de resultats entre el públic objectiu a Europa i internacionalment; assegurarà la continuació dels sis Observatoris Ciutadans més enllà de la finalització del projecte proporcionant eines de comunicació i implicació per promoure les seves activitats en la societat i entre els responsables polítics; i millorarà el coneixement de les autoritats
regionals de les tecnologies, resultats, mètodes i recomanacions de Ground Truth 2.0 oferint-los accés i formació.