Activiteiten

1. De sociale dimensie: het co-design van de citizen observatories

Aan de basis van het co-design en de co-creatie van de citizen observatories ligt een scala aan sociale interactie mechanismen. Het co-design is een iteratief proces dat bestaat uit interactieve sessies, waarbij de lokale cultuur, gewoonten, taal en overheidsdoelen in acht worden genomen. Verscheidene feedback rondes zorgen ervoor dat tussentijdse wijzigingen en verbeteringen kunnen worden aangebracht. Concreet zullen de volgende activiteiten worden ondernomen:

  • Stakeholder analyse van de demo casussen
  • Het identificeren van stimulansen en belemmeringen voor stakeholders om deel te nemen aan de observatories
  • Het ontwerpen en toepassen van strategieën voor werving en behoud van deelnemers
  • Het monitoren en evalueren van de sociale en economische voordelen
  • Het ontwikkelen van richtlijnen en aanbevelingen

2. De faciliterende technologieën: maatwerk, implementatie en opschaling

Voor elke demo casus wordt een technologische architectuur ontworpen en opgezet, afhankelijk van de beschikbare middelen en de lokale aanpak om deelnemers te werven en behouden. GT2.0 zal gebruik maken van een aantal bestaande, goed geteste apps, visualiserings- en software onderdelen, aangeleverd door de technische partners in het consortium. Real-time data van verschillende bronnen worden samengevoegd en geïntegreerd. Naast de expliciete data die direct door burgers worden geleverd, zullen impliciete data worden verzameld met behulp van sociale media. Daarnaast zal GT2.0 een innovatieve web service opzetten voor het in het kaart brengen en bijhouden van wereldwijd landgebruik.

3. Commerciële ontwikkeling

Ground Truth 2.0 zal een sterke business case ontwikkelen voor het bestendigen van de demonstratie projecten, resulterend in business modellen voor de zes demo casussen en voor ͚citizen observatories͛ in het algemeen. Onderdeel hiervan zijn: een analyse van eindgebruikers, eenmarktanalyse, een SWOT analyse, een sales strategie, een bewustwordingsstrategie en een haalbaarheidsstudie. GT2.0 zal indicatoren ontwikkelen om het succes van de exploitatie te kunnen meten. Om de commerciële exploitatie te bevorderen, worden er voor elke demonstratie casus conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan en acties voorgesteld die samenkomen in de vorm van een ͚roadmap͛ en een exploitatieplan voor na het project.

4. Communicatie en disseminatie

De voortgang en resultaten van het project zullen worden verspreid en gecommuniceerd naar de grootst mogelijke groep belanghebbenden in Afrika en Europa. Hierdoor wordt aandacht voor en betrokkenheid bij het project gecreëerd en het gebruik van de resultaten gestimuleerd bij (internationale) doelgroepen. Om het functioneren van de zes observatories tot na het project zeker te stellen, worden er communicatie en wervingsinstrumenten beschikbaar gesteld om hun activiteiten te promoten bij beleidsmakers en hun gemeenschap. Om bij de regionale overheden het begrip van de Ground Truth 2.0 technologieën, de resultaten, de aanpak en de richtlijnen te vergoten krijgen zij training en toegang tot de data.