Ground Truth 2.0

Medborgares kunskaper som möjliggörs genom IT-användning ökar kontinuerligt. Med hjälp av egna observationer och mobila enheter, kan medborgare bidra med nya data som lämnar lokal information om miljösituationen på marken som kompletterar befintliga datasystem och undersökningar.

Ground Truth 2.0 demonstrerar och utvärderar sex medborgarnära observationer i verkliga driftsförhållanden med fyra europeiska och två afrikanska observatörer. Ground Truth 2.0 kommer att påvisa teknisk genomförbarhet, ihållande användning och de samhälleliga och ekonomiska fördelarna med sådana Citizen Observatories. Det slutliga målet är en global marknadslansering av konceptet med dess möjliggörande teknik.

"Via citizen observatories, citizens - and not just scientists and professionals – can be enabled to share data about their environment and to take on a new role in decision making and cooperative planning."
Uta Wehn, Project Director

Temat för projektet är flora och fauna samt vattentillgång och vattenkvalitet för jord- och naturresurser. Ground Truth 2.0 använder validerade mobilappar och sociala medieanalyser för att samla medborgares uppgifter, som agerar som sensorer i miljön. Härigenom har medborgare (och inte bara forskare och yrkesverksamma) möjlighet att dela data om miljön och att ta på sig en ny, avgörande roll i miljöövervakning, beslutsfattande, kooperativ planering och miljövård. En utveckling från datadelning till kunskapsdelning.

Ground Truth 2.0 bygger på en tvärvetenskaplig metod som erkänner betydelsen av det verkliga samspelet mellan människor och teknik för att forma ett framgångsrikt system. Denna metod sammanför de sociala dimensionerna av Citizen Observatories med dess möjliggörande teknik, så att kundadaptation och driftsättning är anpassade till planerade samhälleliga och ekonomiska konsekvenser av de olika observationerna.

Ground Truth 2.0 använder olika Citizen Observatories samt jordobservationer och modelleringsprojekt för markanvändning som genomförs med deltagande av Ground Truth 2.0 konsortiet. Konsortiet utgörs av en bra blandning av industri, små och medelstora icke-statliga organisationer, myndigheter, forskning och den akademiska världen för att säkerställa den globala kommersialiseringen av Ground Truth 2.0 konceptet. Ground Truth 2.0 leds av UNESCO-IHE och kommer att pågå under 3 år med början den 1 september 2016. Projektet finansieras av EU:s Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 689.744.

Ground Truth 2.0 consortium partners at the kick-off meeting in Delft, the Netherlands

Share this article