Ground Truth 2.0

La ciència ciutadana, potenciada per les TIC, va en augment. Utilitzant les seves pròpies observacions i dispositius mòbils, els ciutadans poden proporcionar un nou flux de dades que aporta informació localitzada sobre la situació ambiental en el terreny, complementant dades de sistemes i estudis existents.

Ground Truth 2.0 oferirà la demostració i validació de sis observatoris ciutadans ampliats a condicions operatives reals, amb 4 casos d͛estudi europeus i 2 africans. Ground Truth 2.0 demostrarà la viabilitat tecnològica, l͛ús sostingut i els beneficis socials i econòmics d͛aquests observatoris ciutadans. L͛objectiu últim és la implantació en el mercat global del concepte i les tecnologies de suport del projecte.

El focus temàtic del projecte és la flora i fauna així com la disponibilitat i qualitat d͛aigua per a la gestió dels recursos naturals. Ground Truth 2.0 utilitza aplicacions mòbils validades i analítica de xarxes socials per registrar dades explícites i implícites recollides pels ciutadans. D͛aquesta manera, els ciutadans (i no només científics i professionals) poden compartir dades sobre l͛entorn i tenir un paper nou, crucial en el monitoratge ambiental, la presa de decisions, la planificació cooperativa i la gestió del medi. Un moviment de l͛intercanvi de dades a l͛intercanvi de coneixement.

Ground Truth 2.0 utilitzarà una metodologia multidisciplinària que reconeix la importància de les interaccions en la vida real entre persones i tecnologia per modelar un sistema exitós. Aquesta metodologia reuneix les dimensions socials dels observatoris ciutadans amb les seves tecnologies de suport, per a que la personalització i implementació sigui adaptada als impactes socials i econòmics previstos dels respectius observatoris

Ground Truth 2.0 es basa en diversos observatoris ciutadans així com en projectes d͛observació de la Terra i de modelització dels usos del sòl duts a terme amb la participació de socis del consorci Ground Truth 2.0. Els membres del consorci presenten un bon balanç d͛indústria, PIME, ONG, govern, recerca i acadèmia per assegurar la comercialització mundial del concepte Ground Truth 2.0. Ground Truth 2.0 és liderat per la UNESCO-IHE i durarà 3 anys començant l͛1 de setembre de 2016. El projecte és finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota l͛acord de subvenció nª 689744.

Share this article