Hållbar förvaltning av naturresurser

I Zambia kommer Ground Truth 2.0 att underlätta medborgarnas medverkan i mätningen av förändrad markanvändning, särskilt a) iakttagelser av vilda djur; b) människa-djur konflikt; och c) jordbruk. Dessa data är viktiga för att erkänna det vilda djurlivet och turismen som livskraftiga försörjningskällor och för en hållbar utveckling. Tidigare försök att sätta upp ett övervakningssystem har hämmats till följd av begränsad medvetenhet och engagemang. Två kommunala nämnder som representerar 24 lokala aktionsgrupper har valts av samhället och kommer att fungera som biträdande ledning och det samordnande organet i observatoriet. De insamlade uppgifterna kommer att sammanställas och visualiseras för att stimulera till diskussion mellan samhällsmedborgare och beslutsfattare.

Share this article